Forum: Russia / Russia - General

?
By dust2dustmember has saluted, click to view salute photos
On Fri Oct 13, 2006 06:16 PM

îò st. Petersburg, è áûë ïðèíÿò ê àìåðèêå. ß õîòåë áûë áû ïîéòè back to Ðîññèÿ íåêîòîðûé äåíü. ß õîòåë áûë áû âñïîìíèòü áîëüøå î åì. Ãäå êàæäîå îò? Îíî êàê òàì? Âû like/dont ëþáèòå îêîëî îíè? (ïîæàëóéñòà èçâèíèòå ìîåãî ïëîõîãî ðóññêîãî)

ReplySendWatch

Powered by XP Experience Server.
Copyright ©1999-2020 XP.COM, LLC. All Rights Reserved.
XL
LG
MD
SM
XS
XL
LG
MD
SM
XS